தொடரிலக்கம் : MA1206
பால் : பெண்
வயது : 36 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact