தொடரிலக்கம் : MA1512
பால் : ஆண்
வயது : 39 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : பூசம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Occupation / தொழில் : teacher
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact